Ortaokul

ÖZEL TEPEÖREN ORTAOKULU’NDA EĞİTİME GENEL BAKIŞ

Dünya ve ülke gerçeklerine dayalı, modern çağın bilgi ve becerilerini kazandırma yöntemlerini benimseyen, bilimsel düşünce alışkanlığını kazanılması için çabalayan, yaratıcılığı özendirip geliştiren, sorgulayıp, araştırıp, bilgiye ulaşarak öğrenmeyi öğreten konuşma, tartışma ve bu yönde metodoloji üretme becerileri geliştirme yöntemlerini önemseyen, çağcıl ve etkin öğrenciyi merkez alan, birden çok duygu organına hitap eden, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alan öğrencileri güdüleyip öğrenmeyi kolaylaştıran eğitimde verimliliği ve kaliteyi duyarlı biçimde ölçebilen ve öğretme materyallerinin, araç- gerecin, öğretim yöntem, teknik ve sınavlarının etkinliğine ilişkin dönüt bilgiler veren deneyimli eğitim kadromuzlar çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için çaba göstermekteyiz.

 

NEDEN ÖZEL TEPEÖREN EĞİTİM KURUMLARI ORTAOKULU ?

Tepeören Okulları öğrencileri

 • Demokratik lider özelliklerine sahiptirler.
 • Eleştirel düşünebilen, sosyal beceriler ile donatılmış, etkin iletişim kurup empati yapabilen çocuklardır.
 • Farklılıklara saygılı, doğayı korumaya duyarlıdırlar.
 • Sorgulayıp, yeni fikirler oluşturabilirler.
 • İngilizceyi kendilerini rahatça ifade edebilecek düzeyde, Almancayı anlaşabilecek düzeyde kullanırlar.
 • Sanatın tüm alanlarında estetik duygusuna ve genel sanat kültürüne sahiptirler.
 • Hizmet etmeyi, proje üretmeyi ve sorumluluk almayı bilirler.
 • Spor, sanat, bilişim ve sosyal alanlarda beceri sahibidirler.
 • Teknolojiyi iyi iyi kullanırlar.
 • Nitelikli bir üst eğitim kurumuna devam edebilmek için her türlü destek ve uygulamayı almışlardır.

 

GENEL PROGRAM

MATEMATİK: Ortaokul Matematik programı; etkin problem çözmeyi, başka alanlar ile ilişkilendirmeyi ve açıklama yapmayı öğrenmeleri üzerine kurulmuştur. İletişim, kavramlarla problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, psikomotor becerileri kazandırma temel hedeflerin başında gelir. Çalışma kağıtları, Matematik ders materyalleri kullanarak kavramları yerleştirme sık kullanılan ders etkinlikleri arasındadır. Ayrıca tüm program boyunca TEOG hazırlıkları yapılmakta ve öğrenciler belirli periyotlarda sınav olmaktadır. Amaç; keşfederek öğrenirken yaratıcı, sorgulayıcı ve bilimsel düşünce sistemi geliştirmiş, öğrendiklerini günlük hayata aktarabilen öğrenciler yetiştirmektir. Ayrıca bilim merkezleri gezileri ve matematik grup çalışmaları ile öğrencilerin gezerek ve eğlenerek matematiğe karşı olumlu bir tutum geliştirmeleri hedeflenmektedir.

FEN VE TEKNOLOJİ: Fen derslerinde amaç; dünyayı anlamaya çalışmaktır. Teknolojinin amacı ise insanların modern dünyaya uyum sağlamasına yardımcı olmak ve hayatı kolaylaştırmaktır. Yeni yüzyılda, araştırmacı, değişime uyum sağlayan insanlar ön planda olacaktır. Merak, yaratıcılık, hayal gücünü kullanma, gözlem yapma, deney yapma, araştırmacı delilleri yorumlama öğrencilerimize fen dersleri uygulamaları sırasında vermeyi hedeflediğimiz becerilerdir. Bilimsel düşünceyi esas alan öğretim programlarımızı laboratuvarlarımızda deney yaparak zenginleştiririz. Her konu sonrası laboratuvarda bizzat uygulanarak ilgili deneyler yapılır ve raporlama ile ulaşılan sonuçlar yorumlanır. Böylelikle konuların içselleştirilmesi ve kalıcı olması sağlanır.

 • Laboratuvar deneyleri,
 • Çalışma kağıtları,
 • Dijital bilgileri kullanma (Barkovizyon, akıllı tahta kullanımı),
 • TEOG deneme sınavları,
 • Fen proje çalışmaları

ile fen kavramlarının gerçek hayatta nasıl kullanıldığı öğretilir ve sınav başarısı ile fen bilgisi seviyeleri tespit edilir.

SOSYAL BİLGİLER: Sosyal bilgiler müfredatında amaç, kendi ülkesinin tarihini ve kültürünü benimsemiş, yaşamda etkin, kendi hak ve sorumluluklarını bilen, farklı guruplardaki insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, eleştirel düşünen öğrenciler yetiştirebilmektir. Bu amaç doğrultusunda;

 • Kültürel kimliğimizi tanıtıcı ve sahiplenici,
 • Toplumsal sorunlara duyarlı ve sorumluluk alabilen,
 • Kriz anında çözüm üreten, paylaşımcı,
 • Demokrasiyi benimsemiş ve haklarının farkında olan öğrenciler yetiştirmeyi merkeze alan metot ve teknikler ile belirtilen müfredat izlenir.

Derslerimiz işlenirken akıllı tahta kullanımı, harita, atlas, eğitim materyalleri, slayt, sanal müze ve alan gezi programları aktif olarak kullanılır. Ayrıca; bilgiyi aktarmaktan çok, öğrencilerin kendilerinin bilgiye ulaşabilecekleri aktif öğrenme ortamları hazırlamak, onların anlatım ve ifade yeteneklerini geliştirmek için öğretmenlerimiz sene başında hizmet içi eğitimlerden geçerler ve kendilerini sürekli yenilerler. Konuların tartışılarak, keşfedilerek, araştırılarak, öğrenilmesi başlıca hedeflerimiz arasındadır.

 

TÜRKÇE   Ortaokul 5, 6, 7 ve 8.sınıflar da Türkçe dersleri okuma, yazma, konuşma, dinleme ve dil bilgisi alanlarından oluşur. Amaç: Türkçeyi doğru kullanabilen, duygu ve düşüncelerini konuşma ve yazma alanlarında etkin aktaran öğrenciler yetiştirmektir. Türkçe dersleri tamamlandığında öğrencilerin;

 • Etkin sözlü, yazılı ifade gücü kazanması
 • Her ay bir kitap okuyup yorumlaması
 • Özel yetenek ve ilgi alanlarını keşfetmesi
 • Şiir, öykü, kompozisyon denemeleri yapması
 • TEOG gibi sınavlara hazırlıkta bilgi ve beceri kazanması
 • Kütüphaneyi etkin kullanması
 • Anlayarak hızlı okuması
 • Disiplinler arası neden-sonuç bağlantısı kurmak ve kendi kişisel gelişme sürecini zenginleştirmesi sağlanır.

 

 

 

YABANCI DİL DERSLERİ:

Çağın gereklerine uygun olarak, etkin bir dil eğitimi için aktif sistem ve materyaller üretilmekte, yabancı dil gurubunca sürekli eğitimler verilmektedir. Sınıf içi ve dışında yabancı dil kullanımını destekleyen akademik çalışmalar yapılmaktadır. İngilizce ve ikinci yabancı dil olarak Almanca dersleri, öğrencilerin kendilerini ifade edebilecek boyutta verilmesi hedeflenmektedir.

 

UYGULAMALI DERSLER

MÜZİK : 4.sınıftan itibaren müzik eğitiminde verilen enstrüman kullanma çalışması ortaokul boyunca desteklenir. Bunun yanı sıra koro, ritim, dans ve dramanın kullanılarak öğrencilerin özgür bir biçimde kendilerini ifade etmeleri sağlanır. Ayrıca belirli günlerde klasik müzik kültürünü artırıcı çalışmalar yapılır.

BEDEN EĞİTİMİ   : Öğrencilerin erken ergenlik çatışmaları ile tanıştığı bu dönemde spor ile ilgili tavır ve alışkanlıklar kazandıran programın uygulanmasına devam edilir. Ayrıca spor yapmanın bir yaşam biçimi olması için gerekli çalışmalar yapılır.

GÖRSEL SANATLAR      : Öğrencilerin zengin iç dünyalarını ifade edecek, müfredata uygun iki ve üç boyutlu çalışmalar, tekli ve takım halinde çalışmalar ile uygulanır. Ayrıca estetik duygularını geliştirecek müze gezileri ve sergi programları takip edilir.

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ: Yeni dönem teknoloji ürünleri kullanımını en doğru şekilde öğretmek ve uygulamaları yapmak üzere tam teşekküllü laboratuvarlarda derslerin içinde ve dışında teknoloji ve sosyal medya kullanımı öğretilir.

 

ÖZEL TEPEÖREN ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ

Tepeören ortaokulunda öğrencilerin yeni tanıştıkları ergenlik dönemi sıkıntıları, yaşlarına uygun gerekli yeterlilik, sosyal gelişim ve yaşam becerilerini kazandırmaları konularında gerekli çalışmalar bireysel ve grup çalışmaları bazında yapılır. Bu çalışmaların yanı sıra;

 • TEOG çalışmamaları konusunda destek olma ve sınav kaygısını giderme
 • Zaman yönetimi ve zamanı etkili kullanma
 • Kendini tanıma, yeteneklerini fark etme ve öğrenme stilini belirleme çalışmalarına devam etme
 • Etkili ve verimli ders çalışma becerilerini edinme
 • Sağlıklı bir ruh, beden ve duygusal gelişim birlikteliği sağlanabilmesi için gerekli test ve envanter çalışmaları ile öğrencileri yönlendirme
 • Zorbalık ve nobran davranışlarla baş edebilme
 • Öfke kontrolü yapabilme
 • Bireysel ve toplum içinde kurallara uyabilme ve değişik ortamlarda kendini doğru ifade edebilme
 • Kaliteli iletişim kurma ve empati yapabilme konularında öğrenciler yönlendirilmeye ve bilgilendirmeye devam edilir. Burada amaç İlkokulda olduğu gibi öğrencide benlik saygısını geliştirmektir.
 • Ayrıca MEB müfredatı doğrultusunda yapılan çalışmaların yanı sıra veliler içinde yıl içinde doğal ihtiyaç ve isteklere göre değişik konularda uzman kişiler tarafından verilen seminerler ve aylık veli bilgilendirme bültenleri ile çalışmalar yapılır ve onlarında değişik konularda bilgi sahibi olmaları ve desteklenmeleri sağlanır.

 

 

KOL / KULÜP / PROJE ÇALIŞMALARI

 • Satranç (Zekâ oyunları)
 • Folklor
 • Voleybol, basketbol, futbol
 • Tiyatro, drama çalışmaları
 • Bilim projeleri hazırlama
 • Koro
 • Ebru çalışmaları
 • Yabancı dil etkinliği
 • Sosyal sorumluluk projeleri
 • Çevre ve doğal hayatı koruma

 

ÖZEL TEPEÖREN ORTAOKULUNDA TEOG ÇALIŞMALARI:

Haftalık ders programına ek olarak, daha önceden hazırlanmış ana dersleri içeren bir kurs ve etüt programı ile TEOG çalışmaları yapılır. Bu program dahilinde

 • Rehberlik birimi tarafından velilere ve öğrencilere yapılacak TEOG hakkında bilgilendirme sunumları,
 • Haftalık etüt ve kurs programlarında öğrencilerin konu bazındaki başarılarını görmek amacıyla her konu sonrası sınav uygulaması
 • Uygulanan sınav sonuçlarınına göre açık alanların belirlenerek veli-öğretmen işbirliğinin kurulması,
 • TEOG sınavına hazırlanan her öğrencimiz için ‘’Öğrenci koçluğu’’ adı verilen danışman

Öğretmen sisteminin oluşturulması,

 • Türkçe, Matematik, Fen ve Sosyal derslerinden açık alanlarda birebir etüt ve grup derslerinin yapılması,
 • Sınav programına daha önceden konulmuş deneme sınav sonuçlarına göre değerlendirmelerin yapılması gerçekleştirilerek çalışmalar sonuçlandırılır


Kendin Ol Eğitim Kurumları

Özel Tepeören Koleji

Bizler, KENDİNOL Eğitim Kurumlarının yöneticileri olarak eğitim alanındaki çeyrek asırlık deneyim ve birikimimizi bir araya getirerek, yıllarca eğitim ve öğretim konusunda yapmak istediklerimizi gerçekleştirmek hayali ile yola çıktık.

İletişim Bilgileri

Adres
Eski Ankara Asfaltı Cd. No:171, 34959 Tuzla/İstanbul
Telefon 0216 304 18 90 Mobil 0549 490 90 77-78 E-mail info@kendinol.com.tr

Ulaşım Haritası