Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİNAYDINLATMA VE RIZA METNİ1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:Ünvanı: KENDİNOL TEKSTİL VE GİYİM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ


Adresi: SULTANÇİFTLİĞİ MAHALLESİ, TAŞDELEN CAD. NO 3A / 23 ÇEKMEKÖY / İSTANBUL


Müşteri Hizmetleri : [email protected]


Ticaret Sicil Numarası: 13614


Mersis Numarası: 544131402000001


 

Şirketimiz Kendinol Tekstil ve Giyim Sanayi Ticaret Limited Şirketi müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin "kendinol.com.tr" tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda 3. maddede belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.2. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:


 

Müşterilere ait kişisel veriler, Kendinol Tekstil ve Giyim San. Tic. Ltd.Şti. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, "kendinol.com.tr" tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Kendinol Tekstil ve Giyim San. Tic. Ltd.Şti.nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Kendinol Tekstil ve Giyim San. Tic. Ltd.Şti.’nin ve "kendinol.com.tr" ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile "kendinol.com.tr"’nin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Kendinol Tekstil ve Giyim San. Tic. Ltd.Şti. tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere http://www.kendinol.com.tr adresinde yer alan Kendinol Tekstil ve Giyim San. Tic. Ltd.Şti.Tarafından 6698 sayılı Kanun KapsamındaKişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’dan ulaşılabilecektir.3. Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:


 

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Kendinol Tekstil ve Giyim San. Tic. Ltd.Şti. tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir.

 

Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve Kendinol Tekstil ve Giyim San. Tic. Ltd.Şti.ye ait internet sitesinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere Kendinol Tekstil ve Giyim San. Tic. Ltd.Şti.'nin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, "kendinol.com.tr"’nin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.4. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:


 

Müşterilere ait kişisel veriler, Kendinol Tekstil ve Giyim San. Tic. Ltd.Şti. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Kendinol tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Kendinol Tekstil ve Giyim San. Tic. Ltd.Şti. ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Kendinol Tekstil ve Giyim San. Tic. Ltd.Şti. ve Kendinol Tekstil ve Giyim San. Tic. Ltd.Şti. ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Kendinol Tekstil ve Giyim San. Tic. Ltd.Şti.’nin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:


 

Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:


 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.kendinol.com.tr/adresinde yer alan Kendinol Tekstil ve Giyim San. Tic. Ltd.Şti. Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’dabelirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Kendinol Tekstil ve Giyim San. Tic. Ltd.Şti., söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Kendinol Tekstil ve Giyim San. Tic. Ltd.Şti.’nin taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR